Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

zorgvisie

Vanuit ‘Opdrachten Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

Omgaan met verschillen tussen kinderen

Het schoolteam werkt aan een zorgvisie en stippelt een beleid uit waardoor elk kind optimale onderwijskansen krijgt en waarbij kwaliteitsonderwijs voorop staat.
We werken aan een veilig en positief leerklimaat, waardoor de leerlingen zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen.
Het unieke profiel van elke leerling vormt het uitgangspunt voor ons onderricht.
Om het onderwijs effectief te maken, zorgen de leerkrachten ervoor dat het werkelijkheidsnabij is en gericht op betekenisvol leren.

 

Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen

Het schoolteam schat de mogelijke impact van de contextkenmerken van de leerlingen op hun leren en ontwikkeling in.
Het team stippelt een gelijkeonderwijskansenbeleid uit om al haar leerlingen gericht te ondersteunen en een brug te slaan met het thuismilieu.
We richten ons daarbij niet alleen op een individuele leerling, maar richten onze acties ook op specifieke doelgroepen.  Vb. via taalbeleid, ouderparticipatie, …
We werken als school ook aan een brede leer- en leefomgeving.
We bouwen daarvoor een netwerk  uit  waarin ander sectoren, verenigingen of jeugdbewegingen opgenomen worden.
Als team is samenwerking en overleg cruciaal om de groeikansen van onze leerlingen te optimaliseren.

Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen

De leerkrachten houden rekening met individuele verschillen tussen leerlingen.
Dat kunnen contextkenmerken zijn, maar het kunnen ook verschillen in fysieke en psychomotorische ontwikkeling zijn. Het kan gaan om verschillen in motivatie, in leerstijl, leervermogen en talent.
Het team beschouwt die diversiteit als een meerwaarde voor het leerproces.
Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, kiezen leerkrachten voor differentiatie.
Binnen het gemeenschappelijk curriculum wordt flexibel met doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie omgesprongen.

We zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachtige leeromgeving en zo werken we aan brede basiszorg.
Voor sommige leerlingen is die brede basiszorg niet voldoende.
Door persoonsgebonden kenmerken hebben ze specifieke onderwijsbehoeften.
In samenspraak met de directeur, de zorgcoördinator, het zorgteam en waar nodig het CLB, gaan de leerkrachten verder differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren, doelen toevoegen of zorgen voor individuele handelingsplanning. Dit zijn redelijke aanpassingen.

Het schoolteam kijkt welke redelijke aanpassingen nodig zijn om de ontwikkelingskansen van die leerling te garanderen en zijn onderwijsparticipatie mogelijk maken.
Binnen ons zorgbeleid wordt er geïnvesteerd in samenwerking en overleg: met het kind zelf, binnen het team, met het CLB maar ook met ouders of andere opvoeders.